Raportit

markkinatietoa
Meriteollisuuden markkinat ovat globaalit ja monipuoliset. Projektit ovat suuria investointiprojekteja, joihin liittyvä tuotekehitys on pitkäjänteistä ja asiakaslähtöistä.

Toimialaan vaikuttavat tekijät

Meriteollisuudessa markkinoihin vaikuttavat makrotason trendit, kuten väestönkasvu, maantieteellisten alueiden kehittyminen, maailmantalous ja poliittinen tilanne. Trendien kautta määräytyvät merikuljetusten kasvunopeudet ja uudet avautuvat markkinat. Näiden ajureiden perusteella voidaan arvioida laivatyyppien ja muiden meriteollisuuden tuotteiden kysyntää. 

Eri laivatyyppien tilausmäärät riippuvat merirahdin ja matkustajien määrästä, laivaston ikärakenteesta sekä siitä, millaisilla markkinoilla kysyntä on kasvussa. Laivatyyppien tilauskannan perusteella voidaan puolestaan arvioida kuhunkin laivatyyppiin liittyvien laivalaitteiden kysyntää. Suhdanteet vaikuttavat vahvasti meriteollisuuteen, koska merikuljetusten määrä on tiiviisti sidoksissa maailmantalouden kehitykseen. Arvot ja ympäristön tila taas vaikuttavat meriteollisuutta koskevaan sääntelyyn ja luovat kysyntää uusille teknologioille. Esimerkiksi kuljetusten siirtyminen ekotehokkuuden vuoksi merelle on yksi kysyntää lisäävä tekijä.

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Maailmanlaajuinen energian kysyntä ja tarjonta, raakaöljyn hinta ja sitä kautta offshore öljyn- ja kaasunporaustoiminnan aktiivisuus ohjaavat offshore-alusten markkinoita ja kysyntää. Offshore öljyn- ja kaasuntuotantoa on siirtymässä syviin vesiin ja hankaliin olosuhteisiin, mikä lisää monimutkaisten, vaativiin olosuhteisiin suunniteltujen monitoimialusten kysyntää. Offshore-tuulivoimapuistojen kehittäminen ja rakentaminen puolestaan lisää tuulivoimaloiden projektikuljetuksiin, pystytykseen ja huoltoon erikoistuneiden offshore-alusten kysyntää.

OECD:n laivanrakennustyöryhmä seuraa markkinoiden kehitystä. Lisää aiheesta täällä.

 

Team Finland -toimijoiden tarjonta:

Team Finland Market Opportunities tarjoaa markkinaoivalluksia suomalaisen pk-yrityksen kasvun vauhdittamiseen. Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu valjastaa Team Finlandin globaalin verkoston markkinaymmärryksen ja liiketoimintaosaamisen suomalaisten pk-yritysten myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen avuksi. Nettisivut