Yritysten sitoumukset

Yritysten sitoumukset

Tältä sivulta löydät ResponSea-sitoumuksessa mukana olevien yritysten toimenpidesitoumukset painopisteittäin

ResponSea on osa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Voit lukea aiheesta lisää täällä

 

Meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen:

Norsepower:

 • Norsepower sitoutuu vähentämään meriliikenteen polttoaineenkulutusta ja päästöjä toimittamalla roottoripurjeita. Mittari: Toimitettujen roottoripurjeiden määrä per vuosi. Aikataulu: Vuonna 2018 toimitetaan 3 roottoripurjetta. Tavoitteena on toimittaa 150 roottoripurjetta vuoteen 2025 mennessä. Jokainen toimitettu roottoripurje alentaa kohdealuksen polttoainekulutusta noin 300 tonnia vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä noin 1000 tonnia vuodessa. Lue lisää

Evac:

 • Merien rehevöitymisen ehkäiseminen: Ehkäisemme merien rehevöitymistä suunnittelemalla ja toimittamalla jätevedenpuhdistuslaitoksia asiakkaidemme tarpeisiin. Tavoitteenamme on toimittaa entistä enemmän laitoksia, joihin sisältyy myös ravinteiden poisto, joka vaaditaan tänä päivänä vain tietyillä merialueilla liikkuvilta aluksilta. Mittari: Vuosittain toimitettujen ravinteen poiston sisältävien jätevedenpuhdistuslaitosten käsittelemän veden määrä. Aikataulu ja tavoitteet: Nykytila: Vuonna 2017 toimitettujen laitosten käsittelemän veden määrä oli 900 000 m3. Tavoite: Vuonna2025 toimitettujen laitosten käsittelemän veden määrä on 5 000 000 m3. Mittari 900 000 --> 5 000 000 (m3 (kuutio)). Lue lisää

Langh Tech:

 • Langh Techin kehittämän pakokaasupesurin avulla saavutetaan puhtaampi meriympäristö. Langh Tech painottaa markkinoinnissa suljetun kierron pakokaasupesureiden positiivisia ympäristövaikutuksia ja pyrkii tällä toiminnalla vaikuttamaan siihen, että yhä useampi varustamo valitsee suljetun kierron pakokaasupesurin, tai vähintään hybridin, jossa on myös mahdollisuus ajaa suljettua kiertoa. Langh Techin toimittamia hybridipakokaasupesureita voi ajaa suljetussa kierrossa jatkuvasti ilman aikarajoituksia. Langh Techin pakokaasupesuri vähentää rikkipäästöt jopa alle sen vertailuarvon, jos laiva ajaisi MGO:lla. Tavoitteena on toimittaa pesureita yli viiteensataan laivaan vuoteen 2025 mennessä. Mittari: toimitettujen pakokaasupesureiden määrä per vuosi. Lue lisää

ABB:

 • Minimoimme merenkulun energiankulutusta ja päästöjä sähköistämällä laivoja ja edistämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä olemme luoneet ja toteuttaneet kilpailukykyisen teknologian täysin päästöttömään laivaan. Mittarit: 1. Sisäisten innovaatioiden määrä ja laatu, 2. Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyön määrä ja laatu, 3. Tilausten määrä. Lue lisää

Helsinki Shipyard:

 • Helsinki Shipyard sitoutuu kehittämään ja ylläpitämään kyvykkyyttään tarjota asiakkailleen tuotteita, jotka täyttävät ja ylittävät nykyiset kansainväliset ympäristöön liittyvät vaatimukset. Yritys suuntaa tuotekehitystä entistä enemmän elinkaari- ja ympäristövaikutuksiltaan parempiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Mittari: vuonna 2018 osuus kehitystöistä 10 % --> vuonna 2020 osuus kehitystöistä 50 % (osuus kehitystyöstä). Lue lisää

Steerprop Oy

 • Steerprop rakentaa meriliikenteen tulevaisuutta suunnittelemalla, rakentamalla ja toimittamalla laivojen propulsiojärjestelmiä, jotka ovat ekologisesti ja ekonomisesti kestäviä. Kehitystyössä yritys huomioi laitteiden energiankulutuksen, päästöt ympäristöön sekä mereen syntyvän melun.
 • Steerprop sitoutuu pienentämään energiankulutusta toimittamalla propulsiojärjestelmiä kolmen vuoden aikana niin, että niillä saavutetaan yhteensä 15000 MWh energiansäästö. Mittari 0 --> 100 (%). Lue lisää

Onninen Oy

 • Onninen Oy Kesko Oyj:n tytäryhtiönä on sitoutunut SBTIn hyväksymiin tieteellisiin tavoitteisiin (Science Based Targets) kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi.
 • Mittari: Olemme sitoutuneet vähentämään toimitusketjusta aiheutuvia päästöjä (Scope 3) siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta.
 • Lue lisää

Wärtsilä Finland Oy:

 • Wärtsilä sitoutuu vähentämään kaasumoottoreista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 15%:lla vuoteen 2015 verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Mittarit: %. Lue lisää

 

Yritysten toiminnan kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana:

I.S. Mäkinen Oy:

 • Sitoudumme edistämään työntekijöiden työturvallisuutta, hyvinvointia, tasapuolista kohtelua ja syrjimättömyyttä. Seuraamme toimittajien ja alihankkijoiden työturvallisuutta projekteillamme ja parannamme jatkuvasti turvallisuustoimintaamme. Mittarit: tavoitteena 0 kpl tapaturmia. Lue lisää

Meyer Turku:

 • Uudistuva toimintatapamme ja kasvava volyymi vaativat lisää työntekijöitä ja uudenlaista osaamista. Rekrytoimme 500 uutta työntekijää vuoteen 2023 mennessä. Mittari: Uusia rekrytointeja / vuosi
 • Haluamme taata hiljaisen tiedon ja henkilökuntamme ainutlaatuisen osaamisen siirtymisen uusille työntekijöille. Koulutamme tietotaidon siirtoon 20 uutta paasia / mentoria vuosittain. Mittari: Koulutettujen lkm / vuosi. Lue lisää

Piikkio Works:

 • Työympäristön parannus: Turvallisemman työympäristön luominen. Mittarit: Turvallisuushavaintojen määrä 50 -> 70 kpl, poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä 4 -> 0 kpl. Lue lisää

Turun Korjaustelakka:

 • 0 - tapaturmaa laivanpurkaustyössä: Laivanpurkaustyössä sattuneiden tapaturmien lukumäärä, mittari: kpl tapaturmaa. Lue lisää

Elomatic:

 • Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen ja kehittäminen varmistaa Elomaticin suorituskyvyn, sitoudutaan työhyvinvoinnin kehittämiseen - työhyvinvointi-indeksin kehitys. Mittarina: Henkilöstökysely: Oma työkyky arviointiluku, omaan työhön liittyvän osion arviointi
 • Oman osaamisen kehittäminen ja monimuotoisuuden varmistaminen. Tavoitteena uusien osaajien rekrytointi lopputöiden kautta Elomaticille. Mittarina: Osaamisen kehittäminen – opinnäytetöiden teettäminen: tavoitteena 10 kpl/ vuosi, lähtötaso 6.
 • Lue lisää

ALMACO:

 • ALMACO Group sitoutuu edistämään työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua, työturvallisuutta, hyvinvointia ja työssäjaksamista. Kannamme vastuumme myös toimittajaverkoston työturvallisuudesta seuraamalla projektien työturvallisuustunnuslukuja myös alihankkijoiden osalta ja reagoimalla epäkohtiin. Lue lisää

NIT:

 • Työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Mittari: Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä (0 kpl)
 • Työtyytyväisyyden, koulutuksen, taitojen, työurien ja tasa-arvoisen työpaikan kehittäminen. Mittari: Työntekijöiden vaihtuvuus-%. Lue lisää

Helsinki Shipyard:

 • Helsinki Shipyard sitoutuu tasapuoliseen ja vastuulliseen toimintaan kehittäessään henkilöstöään ja varmistaessaan osaavan henkilöstön saatavuuden. Yritys toteuttaa yhdenvertaisuutta rekrytoinneissa, opinnäytetöissä, koulutuksissa ja uralla etenemisessä. Mittari: koulutus / henkilö v. 2018 --> Koulutus / henkilö v. 2020 (Telakalla toteutuneet koulutukset).
 • Lisäksi Helsinki Shipyard sitoutuu kehittämään Helsingissä sijaitsevaa telakkaa joustavasti yhdessä sidosryhmien ja kaupungin kanssa huomioiden merkittävät turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Tapaamiset vuonna 2018 --> Tapaamisia enemmän kuin vuonna 2018 (Toteutuneet sidosryhmätapaamiset). Lue lisää

 

Toimitusketjun vastuullisuuden seuranta:

Piikkio Works:

 • Haluamme parantaa toimitusketjun vastuullisuuden kehittämistä toimittajien QHSE-auditointien avulla. Auditoinneissa selvitetään toimittajien ympäristöystävällisyyttä sekä työturvallisuutta. Lisäksi tarkoitus on panostaa ympäristöystävällisten materiaalien valitsemiseen luomalla lista ympäristölle haitallisista materiaaleista. Mittarit: Ei-ympäristöystävällisten materiaalien prosentuaalinen paino hyttipainosta (alle 5 % hyttipainosta), QHSE auditointien määrä 3 -> 8 kpl. Lue lisää

ALMACO:

 • ALMACO Group tekee yhteistyötä vain vastuullisten toimijoiden kanssa. Kaikki kriittiset alihankkijat ja toimittajat auditoidaan laatu- ja HSE-järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Lue lisää

Helsinki Shipyard:

 • Helsinki Shipyard sitoutuu seuraamaan toimitusketjunsa vastuullisuutta terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Mittari:
  - 2018: 1 havainto / henkilö
  - 2019: 2 havaintoa / henkilö
  - 2020: 4 havaintoa / henkilö (Turvallisuushavaintotavoite)
 • Lue lisää

Onninen Oy

 

Kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa:

I.S Mäkinen Oy:

 • Tavoitteenamme on kehittää hyttien uudistustyötä siten, että remontti pystytään toteuttamaan 20 % alhaisemmalla hyttipainolla vuoteen 2022 mennessä. Mittarit: materiaalien painot verrattuna vuoteen 2018. Lue lisää

Meyer Turku:

 • Energiankulutusta vähentämällä vaikutamme merkittävästi omaan hiilijalanjälkeemme. Vähennämme energiankulutusta 4 % vuoteen 2021 mennessä vuoden 2017 tasosta. Mittari: kWh / tehty työtunti
 • Merien roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, aloitamme lähiympäristöstämme ja vähennämme lähialueen roskaantumista yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Sitoudumme kehittämään konkreettisia toimenpiteitä vesien roskaantumisen estämiseksi. Mittari: Toimenpiteet / vuosi. Lue lisää

Piikkio Works:

 • Pakkausjätteen vähentäminen: Tarkoituksena vähentää hytin kutistemuovin käyttöä, johon hytti pakataan toimituksen ajaksi tehtaalta telakalle. Mittarit: Kutistemuovin käyttömäärä vuodessa (tonnia), muoviin pakattujen hyttien määrä 100 % -> 20 %. Lue lisää

Evac:

 • Risteilijälaivoissa syntyvän kuivajätteen kierrätysasteen lisääminen: Lisäämme risteilijälaivojen kuivajätteen kierrätysastetta kehittämällä Evacin kuivajätteen käsittelyjärjestelmiä. Mittari: Kierrätysaste (%) Aikataulu ja tavoitteet: Nykytila: Vuonna 2017 kierrätysaste oli 25 %, Tavoite 1: Vuonna 2025 kierrätysaste on 50 %, Tavoite 2: Vuonna 2050 kierrätysaste on 70 %. Lue lisää

Turun Korjaustelakka:

 • Turun Korjaustelakka haluaa omalta osaltaan sitoutua Meriteollisuuden ResponSea-hankkeeseen kehittämällä vastuullista laivankierrätystä. Tavoitteena on uusiokäyttöön päätyvän jätteen määrän lisääminen. Mittari: Loppusijoitukseen päätyvän laivanpurkausjätteen määrän vähentäminen (TON). Lue lisää

ALMACO:

 • Kehitämme jatkuvasti majoitus-, keittiö- ja ruokahuoltotilojen suunnittelua ja parannamme tuotteidemme suoraa ja välillistä energia- ja materiaalitehokkuutta. Kehitämme yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tuotteita niiden elinkaarivaikutukset huomioiden. Lue lisää

Promeco:

 • Promeco sitoutuu vähentämään energiankulutusta ja sekajätteen määrää 4% vuoteen 2021 mennessä vuoden 2017 tasosta (kWh ja kg/työtunti). Lue lisää

NIT:

 • NIT sitoutuu konkreettisiin toimiin, joilla työpaikan ekologinen jalanjälki pienenee sekä hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Mittari: WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä voimassa. Lue lisää

Helsinki Shipyard:

 • Helsinki Shipyard sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen mm. vähentämällä lämpöenergian ja sähkön käyttöä. Yritys on mukana teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Mittari: vuoden 2017 taso --> 10% vähemmän vuonna 2025 (Energiansäästötavoite). Lue lisää

Onninen Oy

 • Onninen Oy on asettanut tavoitteet pakkausmateriaalin käytön vähentämiselle ja kaatopaikkakuormituksen minimoimiselle. Edistämme muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon. Lue lisää

Wärtsilä Finland Oy

 • Wärtsilä ottaa käyttöön uuden keskuksen, joka mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Lisäksi tavoitteena on luoda partnerikampus, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden, toimittajien, start-upien ja yliopistojen kanssa. Mittarit: Smart Technology Hub Vaasassa valmis.
 • Wärtsilä sitoutuu myös vähentämään absoluuttista energiankulutusta (GWh) vähintään 7 % vuoden 2015 keskikulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Mittarit: %
 • Lue lisää