Meriklusterihanke

Suomen Meriklusterin elinkeinotoimijoiden yhteistyöhanke pyrkii nostamaan Suomen Meriklusterin maailman johtavaksi suunnannäyttäjäksi erityisesti ympäristöteknologian ja digitalisaation alueilla

Hankkeen tavoitteena on meriklusteriyhteistyön edistäminen ja vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, toimijoiden verkostoituminen, tiedonvaihto sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Tavoitteena on myös edistää sinistä kasvua, Itämeren suojelua ja Suomen meriklusterin kilpailukykyä sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Hanke tukee uusien innovaatioiden syntymistä vähäpäästöisen merenkulun edistämiseksi sekä sinisen kasvun potentiaalin hyödyntämistä.

Hanke vaikuttaa innovaatioiden syntyyn edistämällä yhteistyötä ja jakamalla tietoa EU-rahoituksen käytännöistä sekä rahoituksen entistä laajemmasta hyödyntämisestä erityisesti uusien ympäristöratkaisujen pilotoinnissa.

Hankkeen projektipartnereina toimivat Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry sekä Centrum Balticum -säätiö tapahtumien osalta. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta sekä Ely-keskukselta. Hankkeen varsinaisen toimintakauden päätyttyä toiminta on jatkunut yhdistysten omalla rahoituksella. 

www.finnishmaritimecluster.fi

FMC