Päättyneet hankkeet

  SUSTAINABILITY AND TRANSPARENCY IN SHIPBUILDING NETWORKS

  SUSTIS oli meriteollisuuden vastuullisuutta tutkiva projekti, jota toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, joka linkittyi myös Meyer Turun vastaavaan projektiin, keskityttiin tunnistamaan oleelliset vastuullisuuden mittarit. Ensimmäisen vaiheen päätavoitteena oli vahvistaa vastuullisuuden liiketoiminnalle tuomaa arvoa laivanrakennusverkostossa, ja ennen kaikkea risteilybisneksessä. 

  Projektin toisessa vaiheessa tutkimus laajeni etsimään uusia tapoja ja ratkaisuja tiedonsiirrolle. Toisessa vaiheessa dataa pyrittiin hyödyntämään luomalla ja testaamalla useita eri pilottiaplikaatioita. Lisäksi projektin toinen vaihe kannusti keskustelemaan erilaisten vastuullisuusargumenttien käytöstä ja tarjosi tietoa laivanrakennusverkoston taloudellisen kestävyyden lisäämiseksi. Projektissa luotiin vastuullisuusdatan pilottialusta parantamaan erilaisten vastuullisuuskysymysten läpinäkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä. Toisessa vaiheessa data myös kvantifikoitiin vastuullisuusmallinnuksella, sekä etsittiin uusia, avoimen vastuullisuusdatan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia.

  Projektia koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Laitoksen lisäksi tutkimusyhteistyökumppaneihin kuului yliopiston kaksi muuta yksikköä, Centre for Collaborative Research ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Lisäksi useilla teollisuuden yhteistyökumppaneilla oli omia rinnakkaisia projektejaan, jotka linkittyivät myös SUSTIS-tutkimusprojektiin. Myös Meriteollisuus ry oli yksi hankkeen avustavista yhteistyökumppaneista, tavoitteenaan innostaa koko meriteollisuusverkostoa vastuullisuuteen.

  Tutkimuspartnerit

  • Tulevaisuuden teknologioiden laitos / Sulautetut järjestelmät (Turun yliopisto)
  • Centre for Collaborative Research (CCR) (Turun yliopisto)
  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto)
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT

  Teollisuus- ja avustavat yhteistyökumppanit

  • DNV GL Business Assurance Finland Oy
  • Evac Oy
  • Lautex Oy
  • Meriteollisuus ry
  • Meyer Turku Oy
  • NIT Naval Interior Team Oy
  • Paattimaakarit Oy
  • Piikkio Works Oy
  • Sininen Polku Oy
  • SSAB Europe Oy

   

  Team Arctic

  Team Arctic Finland on arktisen huippuosaamisen yhteistyöryhmä, joka hakee ryhmän jäsenille kasvumahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia kilpaillulla globaalilla markkinalla 1-3 vuoden tähtäimellä. Yhteistyö on nähty strategiseksi keinoksi kehittää kestävää liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja vaativien olosuhteiden tarpeisiin.

  Team Arctic kokoaa yhteen merkittäviä organisaatioita kehittämään ratkaisuja, tuotteita, teknologioita ja palveluja investointikohteisiin, jotka ovat äärimmäisissä olosuhteissa ja edellyttävät korkeaa laatua, kestävyyttä, toimintavarmuutta ja luotettavuutta. Näissä kohteissa haasteina ovat usein kylmyys, tuuli, jäätyminen, merellinen ympäristö ja jopa arktiset olosuhteet. Team Arctic koottiin vuonna 2013 yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Yhteistyön taustalla on Gaia Consulting Oy:n laatima markkinakatsaus arktisen alueen markkinoista. Tavoitteeksi asetettiin sellaisen toimintamallin synnyttäminen, joka vahvistaisi yritysten kansainvälistä markkina-asemaa ja mahdollisuuksia avata ovia merkittäviin asiakkuuksiin.

  Team Arctic priorisoi ja määrittelee kokonaiskonseptit, jotka kokoavat Team Arctic -yritysten toisiaan täydentävät tuotteet, teknologiat ja palvelut asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi. Vuodesta 2015 Team Arctic on markkinoinut suomalaista osaamista globaalisti. Kokonaiskonsepteja on esitelty monille eri alojen ja maiden tärkeille sijoittajille, päättäjille ja avainyrityksille.

  Team Arctic on toiminut myös tärkeänä foorumina kansalliselle keskustelulle esimerkiksi järjestämällä vuodesta 2013 lähtien vuosittain Arctic Business Intelligence -tapahtuman, jossa ryhmän yritysedustajat ja Suomen suurlähettiläät jakavat tietoa ja näkemyksiä arktiseen osaamiseen liittyvän markkinan kehitysnäkymistä. Team Arctic tukee aktiivisesti myös Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council, AEC) työtä. Tavoitteena on varmistaa, että yritysten ja kestävän kehityksen näkemykset otetaan huomioon myös arktisen neuvoston toiminnassa. Yritykset pääsevät näin vaikuttamaan arktisen alueen kestävään kehitykseen, nostamaan cleantech-teknologian ja korkean turvallisuustason ratkaisujen profiilia ja luomaan kestäviä kansainvälisiä liikesuhteita globaalien jättiyritysten rinnalla.

  Työtä koordinoi Gaia Consulting Oy Team Arctic -yritysten ohjauksessa. Meriteollisuus ry on ryhmän yhteistyökumppani yhdessä Team Finland -verkoston kanssa.

   

  Merien markkinanäkymät

  Merien markkinanäkymät -hankkeen tavoitteena oli perustaa koko toimialan eduksi jatkuva toiminto markkinatiedon keräämistä, jalostamista ja jakamista varten.

  Hankkeen kautta tarjottiin toimialalle ja sidosryhmille ajantasaista tietoa toimialan tulevaisuudennäkymistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi sekä koko toimialaa koskevien uhkien tunnistamiseksi. Kaksivuotisen projektin aikana määriteltiin toimintatavat ja perustettiin toiminto markkinatiedon keräämiseen, analysointiin ja jakamiseen. Hankkeen päätyttyä vuoden 2016 lopussa jatkuu toiminta Meriteollisuus ry:n muun toiminnan puitteissa.

  Projekti toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmaa 2014-2016.

   

  Arktiset Meret -kehityspäällikkö

  Projektin tavoitteena oli suomalaisen meriteknisen, ICT- ja ympäristöosaamisen vahvistaminen sekä liiketoiminnan kasvattaminen ja laajentaminen uusille alueille.

  Tekesin Arktiset Meret -ohjelman fokus oli ”Arktisten merien luonnonvarojen hyödyntämistä ja logistiikan tarpeita palvelevat markkinat”. Ohjelma oli nelivuotinen 2013-2017, ja sen budjetti oli 100m€, josta Tekesin rahoitus 45m€. Meriteollisuus ry:n Arktiset Meret -ohjelmaan kuuluvan Kehityspäällikkö-projektin tavoitteena oli koota kehityshankkeita ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan. Projektissa tuettiin yrityksiä eri kehitysprosesseissa vuosina 2014-2016.

  Kehityspäällikkö-projektissa painotetut teemat ja teknologiat:                  
  1. Lean meriteollisuuden yritysverkostoissa
  2. ICT ja Teollisen internetin (IoT) mahdollisuudet meriteollisuudessa
  3. Kansainvälistyminen, Team Finland -brändin ja Finpron käyttö
  4. Ympäristö - ääni - öljyntorjunta - päästöt
  5. Offshore ja kelluvat rakenteet

  Tavoitteena osallistuville yrityksille:
  1. Uusia tuotteita ja markkinoita
  2. Uusia palvelutuotteita - elinkaaripalvelut
  3. Toiminnan ja tuloksen kehittämistä

  Arktiset Meret -ohjelma teki tiivistä yhteistyötä TEM-Meri -ohjelman ja Finpron Finland Maritime and Offshore -ohjelman kanssa.

   

  Meriklusterin yhteistyöverkoston kehittäminen

  Meriklusterin yhteistyöverkoston kehittäminen tähtäsi pysyvän yhteistyörakenteen luomiseen sekä EU:n rahoitusmahdollisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

  Suomen Varustamot ry:n, Suomen Satamaliito ry:n ja Meriteollisuus ry:n hankkeessa tavoitteena oli vahvistaa koko meriklusterin yhteistyöverkostoa, luoda pysyvä yhteistyörakenne sekä integroitua tiiviimmin osaksi kansainvälistä Itämeren alueen meriklusteria ja Zero Vision Tool (ZVT) -yhteistyöalustaa. Toimiva kansallinen yhteistyö on avain luonnollisten pilotti-, investointi-, t&k- ja tutkimusprojektien syntymiseen. Yhteistyö ja sen myötä syntyneet projektit luovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja investoinneille Suomeen. Yhteistyöverkosto auttaa toimijoita löytämään kumppaneita ja liittymään osaksi kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Verkoston tavoitteena on auttaa suomalaisia toimijoita paremmin hyödyntämään eri rahoitusinstrumentteja. Kuljetusketjun toimijoiden välinen yhteistyö parantaa logistiikkaketjun kustannus- ja energiatehokkuutta.

  Projekti toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmaa 2014-2016.

   

  Lyhyesti:

  • Martec sekä Martec II
  • FIMECC I&N: International Cooperation
  • Liiketoimintaa Luoteis-Venäjälle: Meriteollisuuden kansainvälistymishanke