Projektit ja ohjelmat

Suomalainen meriteollisuus on kansainvälisesti tunnettu innovatiivisuudestaan ja edelläkävijyydestään. Meriteollisuuden yritykset ovatkin aktiivisesti mukana erilaisissa suurissa tuotekehitysprojekteissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitys painottuu erityisesti Business Finlandin ohjelmiin sekä EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin, joista uusimpana Horisontti Eurooppa.

Merkittävimpiä projekteja

Esimerkkiprojekteja

Meyer Turun NEcOLEAP-veturiohjelma 2022-

Meyer Turku on valittu mukaan Business Finlandin veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusohjelmaan. NEcOLEAP-ohjelman päätavoitteena on nopeuttaa telakan liiketoiminnan sopeutumista vihreään siirtymään ja vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin vaatimuksiin yhdessä ekosysteemikumppaneiden kanssa. Telakan tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on myös, että laivanrakentaminen olisi telakalla CO2-neutraalia vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää ohjelman nettisivuilla sekä Business Finlandin sivuilla.

Wärtsilän ”Zero Emission Marine” -yhteistyöhanke 2022-

Wärtsilä on käynnistänyt merkittävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa. Hankkeelle on myönnetty 20 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa. Wärtsilän johtaman nelivuotisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa nollapäästöinen meriliikenne-ekosysteemi, joka kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää ohjelman nettisivuilla sekä Business Finlandin sivuilla.

Merikartta 2020-2022

Projektin tavoitteena on rakentaa ekosysteemi, joka auttaa merenkulkua siirtymään kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja joka samalla vastaa niin ilmastonmuutoksen kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen haasteisiin. Projekti kerää myös aikaisempien hankkeiden tulokset, osaamisen ja teknologiat yhteisen sateenvarjon alle. Lue lisää projektin nettisivuilta tai Sitran artikkelista

INTENS 2018-2021

VTT:n koordinoiman suomalaisen INTENS-tutkimusyhteistyökonsortion jäsenet ovat yhdessä päättäneet panostaa kolmen vuoden aikana yli 13 miljoonaa euroa suomalaisen meriteollisuuden kehittämiseen ja digitalisoinnin edistämiseen. Tähän sisältyy Business Finlandin myöntämä 5,6 miljoonan euron rahoitus. Hankkeessa keskitytään erityisesti parantamaan alusten energiatehokkuutta ja vähentämään niiden aiheuttamia päästöjä. Lisätietoja

Rebus 2014-2017

DIMECCin Rebus-ohjelma kehitti verkostoja ja liiketoiminnan ekosysteemejä. Lisätietoja

BSA 2014-2017

DIMECCin Breakthrough Steels and Applications (BSA) -projekti rakennettiin teräksen arvoketjun ympärille ja sen tavoitteena oli kehittää terästuotteiden elinkaaritehokkuutta, konsepteja, suunnittelumenetelmiä ja digitaalisia työkaluja. Lisätietoja

JOULES 2013-2017

Vuonna 2013 alkanut ja neljä vuotta kestänyt EU-projekti (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) tähtäsi vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Tarkoituksena oli integroida vähäpäästöistä teknologiaa laivoihin jo suunnitteluvaiheessa. Projektissa oli mukana kaikkiaan 39 jäsentä, joista viisi Suomesta. Projektia rahoitti Euroopan unioni. Lisätietoja

MANU 2012-2016

DIMECCin MANU keskittyi valmistusteknologioihin ja niiden digitalisointiin. Lisätietoja

Hercules C 2012-2014

Hercules C oli kolmas vaihe Hercules-projektien ketjussa. Projektin tarkoituksena oli kehittää uusia teknologioita meriteollisuudessa käytettävien moottorien päästöjen vähentämiseksi sekä samalla lisätä niiden tehokkuutta ja luotettavuutta. Lisätietoja

Innovations & Network 2009-2013

FIMECC -SHOKin Innovations & Network -ohjelman tarkoituksena oli kehittää uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja perustutkimuksen ja teollisuuden innovaatioiden avulla. Meriteollisuus oli vahvasti mukana ohjelmassa. Lisätietoja

BESST 2009-2013

Seitsemännen puiteohjelman BESST (Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies) EU–projektin tavoitteena oli kehittää suurten matkustaja-alusten rakentamista. Projekti kehitti laivanrakennukseen systemaattista lähestymistapaa, ja sen tavoitteena oli huomioida laivan koko elinkaari. Lisätietoja

MUITA meriteollisuuden projekteja vuosilta 2013-2016 on listattu Strategisen tutkimusagendan loppuun.

 

Toimintaympäristön kehitysohjelmia

Työ- ja elinkeinoministeriön meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelman vuosille 2014-2016 Meriteollisuus 2020 -työryhmän suositusten mukaisesti. Ohjelma toteutettiin toimintaympäristöä kehittävien hankkeiden avulla. 

Meriklusteriohjelma 2007-2013

Meriklusteriohjelman tehtävänä oli aktivoida, yhdistää ja edistää meriteollisuuden, merenkulun ja näitä tukevien pk-yritysten kehitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä parantaa meriklusterin näkyvyyttä.