seminaari
Uutinen

Suomalaiset ja kansainväliset merenkulun asiantuntijat kokoontuivat ratkomaan alan haasteita ja kartoittamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia

Joukko maailman johtavia risteily- ja matkustajalaivavarustamojen ja muiden merenkulun organisaatioiden edustajia, alaa sääteleviä viranomaisia sekä sidosryhmiä kokoontui kesäkuun puolivälissä Saimaalle merenkulun ohjelmistoratkaisuja ja datapalveluja tarjoavan NAPA:n järjestämään NAPA Safety Summit -yhteistyöfoorumiin. Summitissa vaihdettiin kokemuksia ja keskusteltiin alan turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansainvälinen ja kansallinen työ turvallisen, tehokkaan ja kestävän merenkulun eteen

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki nosti esiin neljä suurta teemaa, jotka muokkaavat globaalia merenkulun toimialaa nyt ja tulevaisuudessa ja jakoi ainutlaatuisen suomalaisen näkökulman aiheisiin. Teemoja ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, digitalisaatio ja automaatio, geopoliittiset jännitteet ja turvallisuuskysymykset sekä merenkulun ammattilaisten saatavuus ja osaamisen päivittäminen ja varmistaminen.

minna kivimäki
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki avauspuheenvuorossaan NAPA Safety Summitissa

Kivimäki korosti kansainvälisen yhteistyön merkitystä merenkulun ohjauksessa ja eritoten YK:n alaisen Kansainvälisen Merenkulkujärjestö IMO:n roolia sitovien kansainvälisten merenkulkua säätelevien säännöstöjen luojana ja turvallisuuden edistäjänä. Suomi osallistuu 175 muun jäsenmaan joukossa aktiivisesti IMO:n työhön ja se on valittu vuosille 2024-2025 IMO:n neuvoston jäseneksi. Jäsenmaista koostuva neuvosto ohjaa kokonaisvaltaisesti järjestön työtä. Yhteistyö suomalaisen meriteollisuusklusterin, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa on merkittävässä roolissa varmistaessamme, että IMO:n ohjaustoiminta ja lainsäädäntö säilyvät relevantteina paitsi kansainvälisesti ja EU-tasolla myös Suomen näkökulmasta.

Toimiala navigoi muutosten merivirroissa

Kansliapäällikkö Minna Kivimäen mukaan laivojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kestävyystavoitteet ovat moninainen kokonaisuus, joka vaatii yhteistyötä paitsi merenkulkuklusterin yritysten ja IMO:n myös kansallisten poliittisten ja taloudellisten toimijoiden, tutkimuksen, energiasektorin ja koko logistiikkaketjun kesken. Geopoliittiset jännitteet ovat valitettavan suuri tekijä päästöjen kasvun ja meriturvallisuuden riskien takana. Lisäksi maantieteelliset erityispiirteet, kuten esimerkiksi Suomen jääolosuhteet, lisäävät laivojen polttoainekulutusta ja sen myötä tuottavat enemmän päästöjä. Useat tällaiset seikat tulee huomioida säädöksissä. Tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan tarkoita ympäristötavoitteiden tai turvallisuustason laskua.

Tilaisuuden toisen Key note -puheenvuoron pitäneen IMO:n Sascha Pristromin, Head of Marine Technology and Goal-Based Standards, Maritime Safety Division, mukaan IMO-instrumenttien muutoksia ohjaavat merkittävästi lisääntynyt digitalisaatio ja automaatio, jotka ovat mullistaneet merenkulkualan tarjoten mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta, tehokkuutta ja ympäristön kestävyyttä. “Huipputeknologioiden, kuten NAPA:n ohjelmistojen ja datapalvelujen hyödyntäminen mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Näin pystytään entistä paremmin optimoimaan laivojen suorituskykyä ja minimoimaan riskit miehistölle ja matkustajille sekä meriympäristölle.” Pristrom sanoo. 

safety summit konferenssin puhuja
IMO:n johtaja Sascha Pristrom

“Digitalisaatio ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut kaikkia maita, laivaoperaattoreita ja satamia. Myös merenkulun ammattilaisten tietojen ja taitojen päivittäminen ja ylläpitäminen, sekä alan houkuttelevuuden, tasa-arvoisuuden sekä luonnollisesti turvallisuuden lisääminen ovat tärkeässä roolissa. Menestys edellyttää monitahoista lähestymistapaa, joka käsittelee taloudellisia, teknisiä, kulttuurisia ja lainsäädännöllisiä esteitä”, hän jatkaa. 

Laajalla rintamalla puhtaamman ja turvallisemman meriympäristön puolesta

"NAPA Safety Summit on hyvä esimerkki siitä, miten alan toimijat tekevät aidosti yhteistyötä hakeakseen ratkaisuja erilaisiin merenkulkualan haasteisiin ja löytääkseen ja tarttuakseen avautuviin mahdollisuuksiin. Mielestäni tärkeintä tässä on se, että ratkaisuja rakennetaan yhdessä, avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä, hyödyntäen erilaisia näkökulmia”, sanoo Minna Kivimäki.

Myös Sascha Pristrom painottaa yhteistyön merkitystä: "Tilaisuudessa hyvin edustettuna oleva risteilyteollisuus asettaa standardin, jota koko meriteollisuuden toimialan tulisi noudattaa. Tarvitsemme aina tahon, joka ottaa johtajuuden ja jota muut voivat seurata. Yhdessä luomme toimintatavat, käytännöt ja työkalut, jotka IMO globaalina sääntelijänä voi koota noudatettavaksi. NAPA Safety Summit tarjosi loistavan mahdollisuuden kokoontua yhteen ja vaihtaa ideoita laivojen ja merenkulun turvallisuuden parantamiseksi”, Pristrom kiteyttää.

NAPA Safety Summit

NAPA Safety Summit on ainutlaatuinen asiantuntijatapahtuma, jonka tavoitteena on edistää monipuolisen merenkulun asiantuntijaryhmän yhteistyötä ja löytää käytännön ratkaisuja alan erilaisiin toiminnallisiin haasteisiin. Foorumi toimii turvallisena alustana kokemusten, innovatiivisten ideoiden ja tiedon vaihtamiselle. Meriteollisuuden johtavat toimijat ja asiantuntijat kokoontuvat yhdessä ohjaamaan kurssia laivojen turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Vuoden 2024 NAPA Safety Summit, jonka teemana oli "Navigating New Tides of Ship Safety, Efficiency, and Sustainability Together ", kokosi yhteen maailman johtavia laivaoperaattoreita ja -varustamoja, laivanrakentajia, sekä edustajia Kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä (IMO), luokituslaitoksista ja Suomen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tapahtuma koostui asiantuntijavetoisista esityksistä, työpajoista ja varustamoiden jakamista menestystarinoista, jotka antoivat realistisen näkökulman merenkulun kysymyksiin. Tapahtuma tarjosi myös ennakkokatselmuksen laivojen turvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta edistäviin huipputeknologioihin ja siellä käytiin syväluotaavia keskusteluja nykyisistä ja tulevista merenkulun trendeistä.

NAPA

NAPA on johtava meriteollisuuden ohjelmistoratkaisujen ja datapalveluiden toimittaja, jonka missiona on mahdollistaa turvallisempi, tehokkaampi ja tulevaisuuden kannalta kestävämpi merenkulku.
NAPA perustettiin vuonna 1989 tarjoamaan älykkäitä digitaalisia ratkaisuja laivojen suunnitteluun. Tänään se on maailmanlaajuinen referenssi laivanrakennuksessa, sillä yli 90 % vuosittaisesta laivojen uustuotannosta on NAPAn asiakkaiden rakentamaa. Nykyään yhtiön asiantuntemus kattaa laivan koko elinkaaren telakoilta käyttöturvallisuuteen ja tehokkuuteen merellä. Yli 3000 kaupallista laivaa purjehtii hyödyntäen NAPA:n turvallisuus- ja tehokkuusratkaisuja, joihin kuuluvat digitaaliset alusten vakavuusjärjestelmät, jotka parantavat ennakoitavuutta ja laivojen turvallisuutta, pilvipohjaiset monitorointiratkaisut, jotka lisäävät laivojen operatiivista tehokkuutta, sekä matkan optimointiratkaisut, jotka auttavat vähentämään laivojen kasvihuonekaasupäästöjä.
NAPA:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja se työllistää maailmanlaajuisesti yli 200 asiantuntijaa Japanissa, Koreassa, Kiinassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kreikassa, Romaniassa ja Intiassa.

Lisätietoja ja kuvat: www.napa.fi

Lisätietoja:
Esa Henttinen, EVP Safety Solutions, NAPA esa.henttinen@napa.fi p. +358 50 326 9082