is mäkinen
Blogi

Sertifioinnilla selkeyttä yrityksen vastuullisuustyöhön

Kirsi Orava, VP, Sustainability & Brand Management, MAKINEN

Pyrkimyksenämme on kehittää yrityksemme vastuullisuutta ja olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Tämä tavoitekuva ja Mäkisen vastuullisuutta ja kestävää kehitystä painottava strategia olivat keskeisessä roolissa, kun lähdimme uraauurtavaan yhteistyöhön DNV:n kanssa keväällä 2021. Yhteistyön tavoitteena oli kehittää yrityksemme sosiaalista vastuuta koskevia toimenpiteitä ja toimintamalleja ja konkretisoida yrityksemme sisällä niihin liittyviä prosesseja.

Yhteistyön lopputuloksena Mäkisen Suomen yksikkö vastaanotti marraskuussa 2021 CSR Performance Ladder 3. tason sertifioinnin – ensimmäisenä yrityksenä Suomessa ja maailmanlaajuisesti ensimmäisten joukossa meriteollisuuden toimialalla.

Mikä on CSR Performance Ladder?

CSR (Corporate Social Responsibility) Performance Ladder on kansainvälinen standardi, joka pohjautuu useisiin tunnettuihin laatu- ja vastuullisuusstandardeihin. Tällaisia ovat muun muassa ISO 26000 (Yhteiskuntavastuu), ISO 9001 (Laadunhallinta), ISO 14001 (Ympäristöjohtaminen), ISO 45001 (Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen) sekä Kestävän kehityksen raportointiohjeet (GRI – Global Reporting Initiative). Standardi tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Standardi sisältää viisi tasoa. Sertifiointi tasoilla 1 ja 2 on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat aloittamassa vastuullisuusjohtamisen ja sen toimintamallien kehittämistä. Kolmannen tason sertifiointi taas osoittaa, että yrityksellä on olemassa sosiaalisen vastuullisuuden johtamisjärjestelmä ja yritys kehittää vastuullisuuttaan keskittyen oman liiketoimintaympäristönsä kannalta olennaisimpiin kehityskohteisiin. Esimerkiksi Mäkisellä yhdeksi keskeisistä kohteista tunnistettiin logistiikkaan liittyvä hiilijalanjälki. 

Vastuullisuustyö Mäkisellä

Mäkisen Suomen yksikölle on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti vuonna 2019, ja olemme jo pitkään panostaneet sosiaalisen vastuutyön osa-alueiden kehittämiseen. Meriteollisuuden ResponSea-aloitteessa olemme sitoutuneet työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen sekä olemme asettaneet tavoitteeksi hyttien kunnostustyön työturvallisuudessa nolla tapaturmaa. Lisäksi pyrimme kehittämään hyttien uudistustyötä siten, että remontti voidaan toteuttaa 20 % alhaisemmalla hyttipainolla. Hytin kokonaispainolla on merkittävä vaikutus polttoainekulutukseen ja sitä kautta aluksen hiilidioksidipäästöihin. Kahden viime tilikauden osalta olemme raportoineet vastuullisuustyötämme GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiden mukaisesti, mikä osaltaan helpotti CSR-sertifioinnin valmistelutyötä. 

Sosiaalisen vastuun kenttä on hyvin laaja, ja se sisältää useita teemoja, kuten yritysetiikan, luonnonvarat, biodiversiteetin, ympäristöpäästöt, työhyvinvoinnin ja ihmisoikeudet. Kehityskohteita ja -mahdollisuuksia on hyvin monenlaisia, eikä kaikkea voi tehdä kerralla: harvalla PK-yrityksellä on riittävästi resursseja laittaa kaikkia osa-alueita kuntoon samanaikaisesti. CSR Performance Ladder -standardin etu onkin siinä, että se auttaa yritystä tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet. Standardi antaa helikopterinäkymän laajaan vastuullisuustyön kehittämiseen ja tuo selkeyttä ja hallittavuutta. Pirstaleista syntyy kristallinkirkas, hyvin hallinnoitu kokonaisuus. 

Sertifiointiin valmistautumisen aikana toimintamallit, prosessit ja vastuut Mäkisellä selkeytyivät. Toiminnasta ja raportoinnista tuli johdonmukaista ja läpinäkyvää. Vastuullistyön vaikuttavuutta on haastavaa arvioida, ellei sitä mitata. Ilman mittareita on vaikea nähdä, mitä olemme saaneet aikaan. CSR Performance Ladder -standardi tukee ymmärrettävien tavoitteiden, välitavoitteiden ja mittareiden asettamista. Tekojen tueksi tarvitaan faktaa ja dataa, eikä heppoinen vastuullisuusviestintä ilman konkretiaa ole enää tätä päivää. CSR Performance Ladder -standardi ohjaa suunnitelmallisiin ja käytännön tekoihin, joilla on aidosti merkitystä. 

Lisätietoja:
Kirsi Orava
VP, Sustainability & Brand Management
kirsi.orava[a]ismakinen.com
MAKINEN
www.ismakinen.com 

Kirjoitus on osa kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä.