Aalto vyöryy eteenpäin
Uutinen

Vastuullisuustieto virtaamaan meriteollisuudessa

Suomen meriteollisuudessa on meneillään useita merkittäviä vastuullisuushankkeita. Yksi kiinnostava poikkitieteellinen projekti on Business Finlandin rahoittama SusFlow. Hankkeessa on Meriteollisuus ry:n lisäksi mukana mm. Almaco, Evac, Lautex, Meyer Turku, NIT, Paattimaakarit, Piikkio Works, Royal Caribbean Group, Semantum, Smartpipe System ja SSAB Europe.

Projektipäällikkö Kaapo Seppälä Turun yliopistosta kertoi hankkeesta Meriteollisuudelle.

Kaapo Seppälä, mitä SusFlow-projektissa kehitetään?

– SusFlow-hankkeessa parannetaan meriteollisuudessa toimivien yritysten mahdollisuuksia kerätä ja hyödyntää vastuullisuustietoa. Vastuullisuustieto liittyy muun muassa oman tuotannon ja siinä käytettyjen raaka-aineiden vaikutuksiin ympäristöön ja terveyteen. Esimerkiksi tuotetun hiilidioksidin määrä tuotteen elinkaaren aikana on yksi keskeinen vastuullisuustieto, mutta sen laskeminen on perinteisesti ollut haasteellista. 
– Yritykset tarvitsevat keinoja, miten tällaista tietoa voidaan kerätä systemaattisesti ja luotettavasti sekä miten tietoa voidaan siirtää eteenpäin asiakkaalle. Tavoitteena on, että erityisesti risteilylaivojen vastuullisuustieto olisi mahdollisimman hyvin selvillä, koska se ohjaa toimijoita huomioimaan paremmin vastuullisuuteen liittyviä näkökohtia.

Mikä rooli datalla on projektissa?

– Tässä hankkeessa ollaan datapohjaisen arvonluonnin ytimessä. SusFlow-hankkeen nimikin tulee sanoista Sustainability Through Information Flows, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan tuotantolaitosten ja tuotteiden vastuullisuusvaikutusten mittaamista. Koska vastuullisuustiedon hyödyntäminen on viime kädessä yritysjohdon käsissä, tutkimme myös toimittajayritysten strategisia valintoja vastuullisuuteen liittyen sekä toimittajaverkoston ohjaamisessa huomioitavia tekijöitä.

Millaisia innovaatioita etsitään? 

– Yleisellä tasolla tavoitteena on ohjata toimittajaverkoston tuotteiden ja tuotantoprosessien kehitystä kohti uusia vastuullisuusnäkökohdat huomioivia innovaatioita. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, vaihtelee yrityksestä riippuen. Osa hankkeessa olevista yrityksistä kehittää edistyneitä teknologisia ratkaisuja, joilla on näkyviä vastuullisuusvaikutuksia. Tällaisiin kuuluvat muun muassa tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvat laivojen jätevesiratkaisut. Näiden osalta on tärkeää, että heillä on kyky kerätä tätä tietoa sekä siirtää sitä asiakkaalle, viime kädessä varustamolle. Tällainen tiedonkeruu ja hyödyntäminen ei ainoastaan palvele asiakasta vaan parantaa yrityksen mahdollisuuksia myydä kyseistä teknologiaa.
– Perinteisimmillä toimialoilla, kuten laivasisustuspuolella, on puolestaan halua ja kykyä kehittää ja ottaa käyttöön muun muassa ympäristöystävällisimpiä materiaaleja. Kun uuden materiaalin vaikutukset vastuullisuuteen tiedetään riittävän aikaisessa vaiheessa, laivanrakennusverkostolla on mahdollisuus tuoda parempia materiaaleja ja ratkaisuja oikealla hetkellä jo aluksen konseptivaiheessa. Aluksen valmistuttua on näyttää evidenssiä vastuullisuudesta matkatoimistoille, matkustajille ja vastuullisuusasioita seuraavalle yleisölle.

Minkälaisia lopputuloksia tai -tuotoksia projektista on tarkoitus saada?

– Yksittäisen yrityksen tasolla tavoitteemme on, että omaa tuotetta koskevaa vastuullisuustietoa pystytään keräämään mahdollisimman vaivattomasti ja yrityksillä on ajantasaiset tiedot heidän tehdessään vastuullisuuteen liittyviä päätöksiä. Tämä edellyttää tietojärjestelmäratkaisuja, tiedon kulun edistämistä ja automatisointia sekä lukuisia tapoja näyttää ja visualisoida vastuullisuusvaikutuksia esimerkiksi kaupantekotilanteessa tai suunnittelupöydällä.
– Datan laatu, luotettavuus ja tietynlainen läpinäkyvyys ovat asioita, joissa nimenomaan suomalaisella laivanrakennusverkostolla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä. Kun vastuullisuuteen liittyvä tiedon tarve kasvaa, myös sääntelyn oletetaan kiristyvän. Vastuullisuuteen liittyvät avoimuuden vaatimukset synnyttävät lisää kilpailukykyä Suomen kaltaisissa maissa, joiden on vaikea kilpailla työvoiman yksikkökustannuksella. Tämä toki koskee muutakin valmistavaa teollisuutta.

Mitä on tähän mennessä tehty ja mitä on tulossa seuraavaksi?

– Meriteollisuusyritysten kenttä on todella monipuolinen tietokantaratkaisujen osalta. Elämme nyt projektin alkuvaihetta, jossa olemme kartoittaneet käytössä olevien tietojärjestelmien tilannetta sekä tunnistaneet vastuullisuustiedon lähteitä. Olemme myös mukana suunnittelemassa uudenlaista, digitaalista ja vuorovaikutteista myyntikatalogia suomalaiselle meriteollisuudelle yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin kanssa. Tästä kuulemme syksyn aikana lisää.

Lue lisää hankkeesta Turun yliopiston sivuilla

Teksti: Antton Lounasheimo