RMC
Blogi

Tulevaisuuden matkustaja-autolautta toimii paikallisella polttoaineella

Mika Laurilehto, myyntijohtaja, Rauma Marine Constructions

Tällä hetkellä rakennetaan laivoja, jotka seilaavat maailman meriä vielä 2050-luvulla. Siksi niiden suunnittelussa ja rakentamisessa on kyettävä katsomaan tulevaan: miltä maailma näyttää 30 vuoden kuluttua? Kymmenen vuoden käytön jälkeen teknologialtaan vanhentunut ja pahimmillaan romutettavaksi päätyvä alus ei ole järkevä investointi tilaajalle – eikä kestävä ratkaisu ympäristölle.

Laivanrakentajan rooli on uuden, ympäristöystävällisemmän laivasukupolven luomisessa merkittävä. Tehtävämme on koota yhteistyökumppaniemme kehittämät innovatiiviset ratkaisut yhteen ja mahdollistaa niiden hyödyntäminen käytännössä. Juuri nyt osaavien ja vastuullisten laivanrakentajien tärkein tavoite on löytää oikea ratkaisujen yhdistelmä vähäpäästöisempien kuljetuskoneistojen ja polttoaineiden hyödyntämiselle. 

Tulevaisuuden ympäristöystävälliset matkustaja-autolautat

Vaikka meriliikenne on kuljetusmuodoista jo nyt ympäristöystävällisin, sävyttää laivojen tulevaisuutta tiukentuva ympäristölainsäädäntö ja lisääntyvä ympäristötietoisuus. Niin hallitukset, tuotteitaan rahtaavat suuret yhtiöt kuin yksittäiset matkustajatkin ovat heränneet laivojen aiheuttamaan ympäristökuormaan. Huomio on kiinnittynyt erityisesti liikennöinnistä syntyviin päästöihin.

Laivojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on jo olemassa ja käytössä erilaisia teknologioita. Suurin uusia ratkaisuja kaipaava ongelma ovat hiilidioksidipäästöt, joista valtaosa aiheutuu laivojen kuljettamiseen käytetyistä fossiilisista polttoaineista.

Ihmisiä ja rahtia kuljettavat matkustaja-autolautat liikennöivät paikallisesti verrattain lyhyillä reiteillä ja rannikkovesillä. Säännöllinen ja pitkäaikainen kahden sataman välinen liikennöinti luo erinomaiset edellytykset paikallisesti tuotetun ympäristöystävällisen polttoaineen hyödyntämiselle ja siten hiilidioksidipäästöjen merkittävälle vähentämiselle.

RMC

Aurora Botnia Rauman saaristossa. Kuva: RMC / Sammeli Korhonen.

Paikallisesti tuotetut hiilineutraalit polttoaineet

Malliesimerkki laivojen uudesta sukupolvesta on RMC:n rakentama, Merenkurkussa liikennöinnin hiljattain aloittanut Wasalinen Aurora Botnia – maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta. Alus pystyy nesteytetyn maakaasun (LNG) lisäksi hyödyntämään polttoaineenaan paikallisesti tuotettua biokaasua, tai uusiutuvalla energialla tuotettua synteettistä metaania. Näitä monet asiantuntijat pitävät tulevaisuuden hiilineutraalien laivojen polttoaineista realistisimpina ja nopeimmin toteutettavissa olevina vaihtoehtona. 

Paikallisesti tuotetun biokaasun mallin etu on monistettavuus. Sitä pystytäänkin lähivuosina hyödyntämään sekä maailman pohjoisimmalla että eteläisimmällä säännöllisesti liikennöidyllä matkustaja-autolauttareitillä: Aurora Botniassa Vaasan ja Uumajan välillä sekä kahdessa uudessa rakenteilla olevassa TT-Linen Tasmanian matkustaja-autolautassa Australian Geelongin ja Tasmanian Devonportin välillä. Ehkä näemme pian vastaavia ratkaisuja myös Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä sekä erilaisissa Itämeren alueen viranomaisaluksissa. Ympäristön lisäksi paikallisesti tuotetuilla polttoaineilla parannetaan myös huoltovarmuutta. 

Kotisatamien välittömässä läheisyydessä tuotetusta polttoaineesta hyötyy ympäristön lisäksi paikallinen talous. Laivan normaalisti yli 30 vuotta kestävä käyttö maksaa enemmän kuin uusi laiva investointina, ja suurimmat käyttökulut aiheutuvat polttoaineesta. Kun ympäristöystävällistä polttoainetta voidaan tuottaa paikallisella työvoimalla lähellä kotisatamia, jää liikkuva rahavirta paikallisille vesille. 

Paikallisesti tuotetun polttoaineen mallin laajamittaisella käyttöönotolla vähenisi myös fossiilisen energian – öljyn, kaasun ja hiilen – kuljettamisen tarve, jonka osuus maailmanlaajuisesta laivaliikenteestä on tällä hetkellä merkittävä.

Hiilineutraalista nollahiiliseksi?

Vaikka biopolttoaineita pidetään tällä hetkellä potentiaalisimpana lähitulevaisuuden ratkaisuna, on tarjolla muitakin tarvetta täydentäviä vaihtoehtoja. Biokaasulla laivat saavuttavat hiilineutraaliuden, eli ne eivät liikennöidessään lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää. Mahdollisista muista vaihtoehdoista muun muassa ammoniakki ja vety puolestaan ovat täysin hiilettömiä, eli käytännössä niiltä osin päästöttömiä, mutta niiden nopea käyttöönotto laivoissa aiheuttaa esimerkiksi turvallisuuteen ja varastointiin liittyviä haasteita. 

Avoimia kysymyksiä on paljon, mutta kahdesta asiasta voimme olla varmoja: laivaliikenteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen paine kasvaa, ja siksi vastuullisten varustamoiden sekä laivanrakentajien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tulee korostumaan entisestään.

Lisätietoja
Mika Laurilehto
myyntijohtaja
Rauma Marine Constructions
mika.laurilehto(a)rmcfinland.fi 

 

Kirjoitus on osa uutta kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä